En av världens mest använda och samtidigt kontroversiella naturresurser är råolja. Denna tunnflytande, mörka vätska förekommer naturligt i delar av berggrunder och består utav en blandning mellan ett hundratal olika kolväten från växter och djur. Dessa organiska komponenter har inte hunnit förmultna och i en ungefär 100 000 år lång process omvandlas till olja, vilket är varför det kallas för ett fossilt bränsle. Dock så kan man med modern vetenskap återskapa samma process på under drygt en timme, men att framställa dom volymer som dagens moderna samhälle behöver skulle vara väldigt mycket dyrare än att borra fram naturliga källor och är därmed inte kostnadseffektivt.

Olja används inom framställanden utav bland annat bensin, fotogen och smörjoljor. Det som blir kvar ifrån destilleringsprocessen blandas senare med singel grus och blir till asfalt. Olja används även inom tillverkning utav plast, diesel och olika aromatiska förening så som bensen och toluen vilka används som utgångsämnen inom den kemiska industrin. Kort sagt så är våra användningsområden för olja väldigt stort och många större industrier är beroende på att tillgångarna finns tillgängliga långt in i framtiden. Olja står även för naturgas och gasol via gasfraktion vid utvinningen eller destillationen.

Länge så ansågs olja vara en förnyelsebar naturresurs, men under senare år så har alltfler större företag och den allmänna opinionen börjat inse att så inte är läget. Vår förbrukning av olja är avsevärt mycket högre än dom resurser som idag finns tillgängliga och oljefälten har börjat torka ut. Det har dock länge funnits exempelvis lösningar för att minska på bensinförbrukningen, återvinningsbara plastprodukter och liknande men för att hålla stadiga inkomster så har många av dessa patent köpts upp utav olika oljeföretag eller närliggande industrier och inte kommit ut på marknaden förrän under senare år. I flera årtionden så har man räknat med att dom tillgängliga oljeresurserna kommer att ta slut inom 35 år, men tidsgränsen har flyttats fram varje gång en ny fyndighet har hittats och inom tysk industri så brukar man skämtsamt kalla detta för ”The Oil Constant” (Ölkonstante) då tidsgränsen innan oljan kommer ta slut alltid skjuts fram och ger en konstant ström olja oavsett tidsperiod.

Olja i sina olika former har länge varit ett hot för naturen. Vid förbränning utav oljeprodukter så frigörs stora mängder koldioxid vilket ökar på den globala uppvärmningen, kan orsaka ozonhål och även bidrar till att våra hav blir allt mer acidiska. Olika transportolyckor sker även regelbundet där råolja spills ut i naturen och påverkar det både djur- och växtliv kraftigt. Dock så menar även vetenskapsmän att mängderna utsläpp av olja i naturen på det hela taget är oförändrat då stora mängder olja kan släppas ut ibland annat hav efter jordbävningar där berggrunderna spricker. Även mängderna av ytliga fyndigheter av tjära är ett naturligt förekommande fenomen och har inget med mänsklig påverkan att göra.

Även stridigheter mellan olika stormakter har skett för att reglera världens oljetillgångar och många menar att USA:s olika invasioner i fredsbevarande syfte har varit svepskäl för att hålla importpriserna nere och ta över kontrollen över vissa oljefält. Om detta är konspirationsteorier eller ej är dock en annan fråga då fakta är svår att kolla och många handlingar fortfarande ligger hemligstämplade eller censurerade av säkerhetsskäl.